ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW NC+ GO I NC+GO TV

Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11.01.2016r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z usług nc+ GO i nc+go TV począwszy od dnia 11 stycznia 2016r.
 2. Dostawca usług świadczy usługi objęte niniejszymi Szczegółowymi Warunkami na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach, Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji.
 3. Usługi nc+ GO oraz nc+ go TV polegają na udostępnianiu przez Dostawcę usług treści cyfrowych w oparciu o indywidualne rekomendacje, dostępnych na indywidualne żądanie Abonenta lub udostępnianych w czasie rzeczywistym, świadczonych z wykorzystaniem Sprzętu lub Sprzętu Własnego Abonenta (w szczególności dekoder, telewizor, komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie) w oparciu o ceny/Opłaty akceptowane przez Abonenta w ramach usługi, o ile takie płatności występują, na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach.
 4. Istotą usług jest ciągła aktualizacja udostępnianych treści cyfrowych mająca na celu podniesienie atrakcyjności usług.
 5. Dostawca usług będzie wykorzystywał podany przez Abonenta adres e-mail Abonenta (dalej: e-mail Abonenta) dla celów Aktywacji oraz modyfikacji usług.
 6. Usługi posiadają licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i są dostępne wyłącznie dla Abonentów logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim adresem IP, chyba że w opisie treści cyfrowych wyraźnie wskazano inne terytorium. Usługi mogą zostać udostępnione dla Abonentów, którzy mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz logują się z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa będą wprowadzały takie wymagania.
 7. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i usług oferowanych w ramach niniejszych Szczegółowych Warunków.
 8. W ramach usług nc+ GO i nc+go TV Dostawca usług zapewnia Abonentowi dostęp do:
  1. aktualnej listy treści cyfrowych, w tym kanałów, kolekcji i pojedynczych treści cyfrowych dostępnych w ramach usług,
  2. dokumentów związanych ze świadczonymi usługami (dalej: Dokumenty),
  3. informacji o wysokości cen/Opłat związanych z procesem korzystania przez Abonenta z usług, o ile takie płatności występują.
 9. Przed skorzystaniem z usług Abonent zobowiązany jest zapoznać się z Dokumentami oraz informacją o wysokości cen/Opłat związanych z korzystaniem z usług, o ile takie płatności występują.
 10. Kolekcje treści cyfrowych (dalej: Kolekcje) udostępniane są Abonentom w miesięcznych okresach dostępności z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji. Dostawca usług aktywuje zamówioną Kolekcję nie później niż w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na aktywację. Dostawca usług dezaktywuje Kolekcję, z której Abonent rezygnuje ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożono wniosek o dezaktywację, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.
 11. Pojedyncze treści cyfrowe udostępniane są Abonentom na zasadach określonych w odrębnych Szczegółowych Warunkach lub Warunkach Promocji.
 12. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą jakość usług świadczonych z wykorzystaniem transmisji danych spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Abonenta bądź dostawcy usług transmisji danych, z których Abonent korzysta. W szczególności Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług transmisji danych. Koszty transmisji danych obciążają Abonenta, stosownie do umów zawartych przez Abonenta z podmiotem świadczącym usługę transmisji danych.
 13. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony dostępne są w usługach.
 14. Obowiązkiem Abonenta jest sprawdzenie przed skorzystaniem z usług czy posiadany przez niego Sprzęt/Sprzęt Własny spełnia wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usług, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z usług, kontakt z Dostawcą usług.
 15. Dostawca usług zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych oraz modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności w usługach.
 16. Abonenci korzystający z usług CANAL+ S.A. w oparciu o wzorce umowne byłej spółki CANAL+ Cyfrowy S.A. nie są uprawnieni do korzystania z usług nc+ GO i nc+go TV na zasadach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dotyczące usługi nc+ GO

 1. Warunkiem korzystania przez Abonenta z usługi nc+ GO jest spełnianie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami korzystania z usługi nc+ GO są:
  1. posiadanie statusu Abonenta Dostawcy usług,
  2. posiadanie przez Abonenta Sprzętu/Sprzętu własnego Abonenta technicznie przystosowanego do korzystania z usługi, zgodnie z wymaganiami dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Dostawcy usług,
  3. korzystanie przez Abonenta na mocy obowiązującej Umowy z oferty umożliwiającej dostęp do usługi,
  4. zapewnienie przez Abonenta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD,
  5. zarejestrowanie u Dostawcy usług Sprzętu/Sprzętu własnego Abonenta, na którym będzie możliwe korzystanie z usługi,
  6. dla korzystania z usługi nc+ GO za pomocą urządzenia mobilnego niezbędne jest pobranie i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji dostępnej w serwisach dystrybucji (odpowiednio z App Store, Google Play lub Windows Phone Store) w zależności od modelu urządzenia,
  7. dla korzystania z usługi nc+ GO za pomocą urządzeń stacjonarnych (w szczególności komputer) niezbędne jest zalogowanie się Abonenta na stronie internetowej ncplusgo.pl. lub na innej stronie internetowej Dostawcy usług dedykowanej do świadczenia usługi. Korzystanie z niektórych funkcjonalności usługi będzie możliwe po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji oraz zainstalowaniu niezbędnych kodeków i plug-in w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 2. W trakcie kolejnego skorzystania z usługi, w celu uniknięcia wpisywania hasła niezbędnego do zalogowania, usługa umożliwia zapamiętanie loginu i hasła. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony loginu oraz hasła, w szczególności do nieudostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła i loginu.
 3. Dane usługi nc+ GO, w tym dane osobowe Abonenta i dane dotyczące korzystania z usługi nc+ GO (w szczególności adres IP), przetwarzane będą w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.
 4. Korzystanie z usługi nc+ GO związane jest z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie/Sprzęcie własnym użytkownika, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Abonenta i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z usługi nc+ GO.
 5. Usługa nc+ GO ma charakter subsydiarny do Usług telewizyjnych. Zakres usług, z których Abonent może korzystać w usłudze nc+ GO uzależniony jest od zakresu Usług telewizyjnych z jakich abonent korzysta w ramach Umowy, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji oraz ograniczeń licencyjnych.
 6. Z uwagi na ograniczenia licencyjne, na niektórych kanałach udostępnianych w usłudze nc+ GO mogą występować czasowe ograniczenia dostępności wybranych audycji.
 7. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u Dostawcy usług jeden Sprzęt własny Abonenta, na którym będzie korzystał z usługi nc+ GO, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.
 8. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na jednym Sprzęcie własnym Abonenta jednocześnie, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.
 9. Abonent ma możliwość dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych w ramach usługi nc+ GO Sprzętów własnych Abonenta. Zasady dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych Sprzętów własnych Abonenta dostępne są w menu usługi.

Rozdział III. Postanowienia szczegółowe dotyczące usługi nc+go TV

 1. Warunkiem korzystania przez Abonenta z usługi nc+go TV jest spełnienie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami korzystania z usługi nc+go TV są:
  1. posiadanie statusu Abonenta Dostawcy usług,
  2. posiadanie przez Abonenta Sprzętu/Sprzętu własnego Abonenta technicznie przystosowanego do korzystania z usługi, zgodnie z wymaganiami dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Dostawcy usług,
  3. korzystanie przez Abonenta na mocy obowiązującej Umowy z oferty umożliwiającej dostęp do usługi,
  4. zapewnienie przez Abonenta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD,
  5. przyłączenie poprawnie skonfigurowanego Sprzętu/Sprzętu własnego Abonenta do domowej sieci telekomunikacyjnej o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD.
 2. Dane usługi nc+go TV, w tym dane osobowe Abonenta i dane dotyczące korzystania z usługi nc+go TV (np. adres MAC), przetwarzane będą w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.

Rozdział IV. Opłaty

 1. Abonent uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z usług nc+ GO i nc+ go TV w wymiarze do 3 godzin w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji. Abonent chcący skorzystać z usług nc+ GO i nc+ go TV w wymiarze przewyższającym 3 godziny w miesiącu kalendarzowym uprawniony jest do dokonania zakupu dodatkowego czasu korzystania z usług na zasadach określonych w odrębnych Szczegółowych Warunkach lub Warunkach Promocji. Niewykorzystany przez Abonenta w danym miesiącu kalendarzowym czas korzystania z usług nie przechodzi na następny miesiąc.
 2. Czas korzystania z usług nc+GO i nc+go TV zliczany jest odrębnie dla każdego Sprzętu/Sprzętu własnego Abonenta, na którym Abonent korzysta z usług, a następnie sumowany, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.
 3. Abonent korzystający z pojedynczych treści cyfrowych lub Kolekcji zobowiązany jest do uiszczenia cyklicznej lub jednorazowej ceny/Opłaty w wysokości określonej każdorazowo w menu usługi lub Warunkach Promocji, o ile takie płatności występują. Informacja określająca wysokość ceny/Opłaty oraz ich cykliczność (w zależności od tego czy jest to cena/Opłata jednorazowa czy cena/Opłata cykliczna) dostępna jest także w Biurze Obsługi Klienta bądź przy wykorzystaniu innych form komunikacji udostępnionych przez Dostawcę usług. Do czasu korzystania z usług nc+ GO i nc+go TV nie wlicza się czasu korzystania z pojedynczych treści cyfrowych udostępnianych Abonentom na zasadach określonych w odrębnych Szczegółowych Warunkach lub Warunkach Promocji.
 4. Ceny/Opłaty za korzystanie z treści cyfrowych w danym Okresie rozliczeniowym zostaną uwzględnione w Dokumencie Płatniczym.
 5. Dostawca usług zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych funkcjonalności, z których korzystanie wiązać będzie się z ponoszeniem dodatkowych Opłat.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do odmowy Aktywacji usług nc+ GO i nc+go TV, Kolekcji oraz pojedynczych treści cyfrowych w przypadku zalegania przez Abonenta z Opłatami z tytułu korzystania z usług Dostawcy usług do czasu uregulowania Opłat.
 2. Możliwość korzystania z usług nc+ GO i nc+go TV ograniczona jest wyłącznie do celów wprost określonych w Regulaminie, niniejszych Szczegółowych Warunkach. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę usług korzystania z usługi w sposób nieobjęty dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w zakresie możliwości obciążenia Abonenta karą umowną z tytułu nieuprawnionego korzystania z usług Dostawcy usług.
 3. Treści udostępniane w usługach nc+ GO i nc+go TV chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest tylko do dozwolonego własnego użytku osobistego i nie mogą być one rozpowszechniane (w tym publicznie), przetwarzane, kopiowane, utrwalane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane niezgodnie z prawem.
 4. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 5. W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, Regulaminu, Cennika, odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Reklamacje związane z procesem świadczenia usługi rozstrzygane będą na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2016r. Zaakceptowanie niniejszych Szczegółowych Warunków czyni niemożliwym korzystanie z usług nc+ GO i nc+ go TV w oparciu o wzorce umów dotyczące tych usług wydane do dnia 11 stycznia 2016r., z zastrzeżeniem dokumentów dotyczących Kolekcji zakupionych przed dniem 11 stycznia 2016r.


Warunki Promocji:
nc+GO i nc+go TV dla Abonentów

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A. (Dostawca usług).
 2. Nazwa Promocji: nc+GO i nc+go TV dla Abonentów (Promocja).
 3. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.
 4. Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi w ramach dotychczasowej Umowy bezpłatne korzystanie z usług nc+GO i nc+go TV w wymiarze do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Sprzętach/Sprzętach własnych Abonenta, rozumianego jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Sprzętów/Sprzętów Własnych Abonenta.
 5. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 11 stycznia 2016r. do dnia 29 lutego 2016r.
 6. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej Dostawcy usług lub w Biurze Obsługi Klienta.
 7. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.

Warunki Promocji:
nc+GO i nc+go TV dla Abonentów nie posiadających dostępu do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakiet Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A. (Dostawca usług).
 2. Nazwa Promocji: nc+GO i nc+go TV dla Abonentów nie posiadających dostępu do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakiet Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ (Promocja).
 3. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r., odrębne Szczegółowe Warunki, Warunki Promocji.
 4. Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi nie posiadającemu dostępu do kanałów CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport2, CANAL+ Discovery, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Family, CANAL+ 1 lub Pakietów Universe+, Pakiet Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ w ramach dotychczasowej Umowy, płatne korzystanie z usług nc+GO i nc+go TV w wymiarze powyżej 3 (trzech) godzin a do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym w cenie 4,99 zł na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Sprzętach/Sprzętach własnych Abonenta, rozumianego jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Sprzętów/Sprzętów Własnych Abonenta, na zasadach określonych w odrębnych Szczegółowych Warunkach/Warunkach Promocji, obowiązujących w chwili zamawiania usług przez Abonenta.
 5. Sprzęt:
  1. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u Dostawcy usług do 4 (czterech) Sprzętów własnych Abonenta, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.
  2. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Sprzętach własnych jednocześnie.
 6. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 1 marca 2016r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.
 7. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej Dostawcy usług lub w Biurze Obsługi Klienta.
 8. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r., odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji.

Warunki Promocji:
nc+GO i nc+go TV dla Abonentów posiadających dostęp do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakiet Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A. (Dostawca usług).
 2. Nazwa Promocji: nc+GO i nc +go TV dla Abonentów posiadających dostęp do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakiet Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ (Promocja).
 3. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.
 4. Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi posiadającemu dostęp do kanałów CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport2, CANAL+ Discovery, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Family, CANAL+ 1 lub Pakietów Universe+, Pakiet Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ w ramach dotychczasowej Umowy bezpłatne korzystanie z usług nc+GO i nc+go TV w wymiarze do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Sprzętach/Sprzętach własnych Abonenta, rozumianego jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Sprzętów/Sprzętów Własnych Abonenta.
 5. Sprzęt:
  1. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u Dostawcy usług do 4 (czterech) Sprzętów własnych Abonenta, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.
  2. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Sprzętach własnych jednocześnie.
 6. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 1 marca 2016r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.
 7. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej Dostawcy usług lub w Biurze Obsługi Klienta.
 8. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.

Warunki Promocji:
nc+GO i nc+go TV dla Abonentów Pakietu Pakiet VIP+ Max

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A. (Dostawca usług).
 2. Nazwa Promocji: nc+GO i nc+go TV dla Abonentów Pakietu Pakiet VIP+ Max (Promocja).
 3. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.
 4. Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi Pakietu Pakiet VIP+ Max w ramach dotychczasowej Umowy bezpłatne korzystanie z usług nc+GO i nc+go TV w wymiarze do 744 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Sprzętach/Sprzętach własnych Abonenta, rozumianego jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Sprzętów/Sprzętów Własnych Abonenta.
 5. Sprzęt:
  1. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u Dostawcy usług do 4 (czterech) Sprzętów własnych Abonenta, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.
  2. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Sprzętach własnych jednocześnie.
 6. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 11 stycznia 2016r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.
 7. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej Dostawcy usług lub w Biurze Obsługi Klienta.
 8. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.

Warunki Promocji:
nc+go TV dla Abonentów

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A. (Dostawca usług).
 2. Nazwa Promocji: nc+go TV dla Abonentów (Promocja).
 3. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.
 4. Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi korzystanie bez Opłat w ramach dotychczasowej Umowy z usługi nc+go TV polegającej na udostępnianiu treści cyfrowych z wykorzystaniem Dekodera. W ramach niniejszej promocji czas korzystania z usługi nc+ go TV na Dekoderze nie jest zliczamy do łącznego czasu korzystania z usług nc+ GO i nc+ go TV określonych w Szczegółowych Warunkach świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016 r.
 5. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 11 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
 6. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej Dostawcy usług lub w Biurze Obsługi Klienta.
 7. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia usług nc+ GO i nc+go TV z dnia 11 stycznia 2016r.

 

Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 02.03.2017 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z usługi nc+ GO (dalej: „usługa” lub „usługa nc+ GO”) dla Klientów Orange Polska S.A. począwszy od dnia 2 marca 2017r.
 2. CANAL+ S.A. (dalej: CANAL+) świadczy usługę objętą niniejszym Regulaminem Szczegółowych Warunków na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków, Umowie w ramach Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange albo Umowie w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange (dalej: Umowa), Regulaminie Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange z dnia 22.12.2014 r. albo Regulaminie Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange z dnia 24 października 2016r. (dalej: Regulamin), Cenniku – Zestawienia opłat i usług świadczonych w ramach Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu sp. z o.o. dla Klientów Orange albo Cenniku – Zestawieniu opłat i usług świadczonych w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange z dnia 24 października 2016 r. (dalej: Cennik), odrębnych Regulaminach Szczegółowych Warunków, Regulaminach Promocji oraz dokumentach dotyczących Regulaminów Promocji „Extra HD – Orange” i „Świat HD - Orange”.
 3. Usługa nc+ GO polega na udostępnianiu przez CANAL+ treści cyfrowych w oparciu o indywidualne rekomendacje, dostępnych na indywidualne żądanie Abonenta lub udostępnianych w czasie rzeczywistym, świadczonych z wykorzystaniem Sprzętu własnego Abonenta tj. urządzenia służącego do odbioru usług CANAL+, należącego do Abonenta, a nie udostępnianego przez CANAL+, bądź Partnera w ramach Umowy, w szczególności komputer lub urządzenie mobilne (dalej: Sprzęt własny Abonenta) w oparciu o ceny/Opłaty akceptowane przez Abonenta w ramach usługi, o ile takie płatności występują, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków.
 4. Istotą usługi jest ciągła aktualizacja udostępnianych treści cyfrowych mająca na celu podniesienie atrakcyjności usługi.
 5. CANAL+ będzie wykorzystywała podany przez Abonenta adres e-mail Abonenta (dalej: e-mail Abonenta) dla celów Aktywacji oraz modyfikacji usług.
 6. Usługa posiada licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i jest dostępna wyłącznie dla Abonentów logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim adresem IP, chyba że w opisie treści cyfrowych wyraźnie wskazano inne terytorium. Usługa może zostać udostępniona dla Abonentów, którzy mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz logują się z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa będą wprowadzały takie wymagania.
 7. CANAL+ zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i usług oferowanych w ramach niniejszego Regulaminu Szczegółowych Warunków.
 8. W ramach usługi nc+ GO CANAL+ zapewnia Abonentowi dostęp do:
  1. aktualnej listy treści cyfrowych, w tym kanałów dostępnych w ramach usług,
  2. dokumentów związanych ze świadczoną usługą (dalej: Dokumenty),
  3. informacji o wysokości cen/Opłat związanych z procesem korzystania przez Abonenta z usług, o ile takie płatności występują.
 9. Przed skorzystaniem z usługi Abonent zobowiązany jest zapoznać się z Dokumentami oraz informacją o wysokości cen/Opłat związanych z korzystaniem z usług, o ile takie płatności występują.
 10. Pojedyncze treści cyfrowe lub kolekcje mogą być udostępniane Abonentom na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach Szczegółowych Warunków, Regulaminach Promocji.
 11. CANAL+ nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą jakość usług świadczonych z wykorzystaniem transmisji danych spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Abonenta bądź dostawcy usług transmisji danych, z którychAbonent korzysta. W szczególności CANAL+ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług transmisji danych. Koszty transmisji danych obciążają Abonenta, stosownie do umów zawartych przez Abonenta z podmiotem świadczącym usługę transmisji danych.
 12. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony dostępne są w usługach.
 13. Obowiązkiem Abonenta jest sprawdzenie przed skorzystaniem z usług czy posiadany przez niego Sprzęt własny spełnia wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usług, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z usług, kontakt z CANAL+.
 14. CANAL+ zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych oraz modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności w usłudze.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe

 1. Warunkiem korzystania przez Abonenta z usługi nc+ GO jest spełnianie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez CANAL+, dostępnych na stronie internetowej serwisu nc+ GO. W szczególności warunkami korzystania z usługi nc+ GO są:
  1. posiadanie statusu Abonenta CANAL+,
  2. posiadanie przez Abonenta Sprzętu własnego Abonenta,technicznie przystosowanego do korzystania z usługi, zgodnie z wymaganiami dostępnymi w na stronie internetowej serwisu nc+ GO,
  3. korzystanie przez Abonenta na mocy obowiązującej Umowy z oferty umożliwiającej dostęp do usługi,
  4. zapewnienie przez Abonenta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD,
  5. zarejestrowanie u CANAL+ Sprzętu własnego Abonenta, na którym będzie możliwe korzystanie z usługi,
  6. dla korzystania z usługi nc+ GO za pomocą urządzenia mobilnego niezbędne jest pobranie i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji dostępnej w serwisach dystrybucji (odpowiednio z App Store, Google Play lub Windows Phone Store) w zależności od modelu urządzenia,
  7. dla korzystania z usługi  nc+ GO za pomocą urządzeń stacjonarnych (w szczególności komputer) niezbędne jest zalogowanie się Abonenta na stronie internetowej www.ncplusgo.pl. lub na innej stronie internetowej CANAL+ dedykowanej do świadczenia usługi. Korzystanie z niektórych funkcjonalności usługi będzie możliwe po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji oraz zainstalowaniu niezbędnych kodeków i plug-in w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 2. W trakcie kolejnego skorzystania z usługi, w celu uniknięcia wpisywania hasła niezbędnego do zalogowania, usługa umożliwia zapamiętanie loginu i hasła. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony loginu oraz hasła, w szczególności do nieudostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła i loginu.
 3. Dane usługi nc+ GO, w tym dane osobowe Abonenta i dane dotyczące korzystania z usługi nc+ GO (w szczególności adres IP), przetwarzane będą w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.
 4. Korzystanie z usługi nc+ GO związane jest z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie własnym użytkownika, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Abonenta i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z usługi nc+ GO.
 5. Usługa nc+ GO ma charakter subsydiarny do Usług telewizyjnych świadczonych przez CANAL+. Zakres usług, z których Abonent może korzystać w usłudze nc+ GO uzależniony jest od zakresu Usług telewizyjnych świadczonych przez CANAL+, z jakich Abonent korzysta w ramach Umowy z CANAL+, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji oraz ograniczeń licencyjnych.
 6. Z uwagi na ograniczenia licencyjne, na niektórych kanałach udostępnianych w usłudze nc+ GO mogą występować czasowe ograniczenia dostępności wybranych audycji.
 7. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u CANAL+ jeden Sprzęt własny Abonenta, na którym będzie korzystał z usługi nc+ GO, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji.
 8. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na jednym Sprzęcie własnym Abonenta jednocześnie, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji.
 9. Abonent ma możliwość dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych w ramach usługi nc+ GO Sprzętów własnych Abonenta. Zasady dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych Sprzętów własnych Abonenta dostępne są w menu usługi.

Rozdział II. Opłaty

 1. Abonent uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z usługi nc+ GO w wymiarze do 3 godzin w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji. Abonent chcący skorzystać z usługi nc+ GO w wymiarze przewyższającym 3 godziny w miesiącu kalendarzowym uprawniony jest do dokonania zakupu dodatkowego czasu korzystania z usługi na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach Szczegółowych Warunków, Regulaminach Promocji o ile taką możliwość udostępni CANAL+. Ceny/Opłaty za korzystanie z treści cyfrowych w danym Okresie rozliczeniowym zostaną uwzględnione w Dokumencie Płatniczym.
 2. Niewykorzystany przez Abonenta w danym miesiącu kalendarzowym czas korzystania z usług nie przechodzi na następny miesiąc.
 3. Czas korzystania z usługi nc+ GO zliczany jest odrębnie dla każdego Sprzętu własnego Abonenta, na którym Abonent korzysta z usług, a następnie sumowany, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji.
 4. CANAL+ zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych funkcjonalności, z których korzystanie wiązać będzie się z ponoszeniem dodatkowych Opłat.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 1. CANAL+ zastrzega sobie prawo do odmowy Aktywacji usługi nc+ GO w przypadku zalegania przez Abonenta z Opłatami z tytułu korzystania z usług CANAL+ do czasu uregulowania Opłat.
 2. Możliwość korzystania z usługi nc+ GO ograniczona jest wyłącznie do celów wprost określonych w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków oraz w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez CANAL+ korzystania z usług w sposób nieobjęty dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w zakresie możliwości obciążenia Abonenta karą umowną z tytułu nieuprawnionego korzystania z usług CANAL+.
 3. Treści udostępniane w usłudze nc+ GO chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest tylko do dozwolonego własnego użytku osobistego i nie mogą być one rozpowszechniane (w tym publicznie), przetwarzane, kopiowane, utrwalane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane niezgodnie z prawem.
 4. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 5. W nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Szczegółowy Warunków kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, Regulaminu, Cennika, odrębnych Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Reklamacje związane z procesem świadczenia usługi rozstrzygane będą na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Niniejszy Regulamin Szczegółowych Warunków wchodzi w życie z dniem 2 marca 2017 r.

Regulamin Promocji:
nc+ GO dla Klientów Orange nie posiadających dostępu do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakietu Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A.
 2. Partner:Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526 02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
 3. Nazwa Promocji: nc+ GO dla Klientów Orange nie posiadających dostępu do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakietu Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ (Promocja).
 4. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa w ramach Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange albo Umowa w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange (dalej: Umowa), Regulamin Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange z dnia 22.12.2014 r. albo Regulamin Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange z dnia 24 października 2016 r. (dalej: Regulamin), Cennik – Zestawienie opłat i usług świadczonych w ramach Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu sp. z o.o. dla Klientów Orange albo Cennik – Zestawienia opłat i usług świadczonych w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange z dnia 24 października 2016 r. (dalej: Cennik), Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 1 marca 2017 r., Regulamin Promocji „Extra HD - Orange”, Regulamin Promocji „Świat HD – Orange”.
 5. Opis Promocji:Promocja w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange. Promocja umożliwia Abonentowi nie posiadającemu dostępu do kanałów CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport2, CANAL+ Discovery, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Family, CANAL+ 1, Pakietów Universe+, Pakietu Extra+, Opcji dodatkowej Extra+ ani nie korzystającemu z Promocji „Extra HD - Orange” lub Promocji „Świat HD – Orange” w ramach dotychczasowej Umowy bezpłatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze do 20 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Sprzętach własnych Abonenta rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Sprzętów własnych Abonenta.
 6. Sprzęt:
  1. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u Dostawcy usług do 4 (czterech) Sprzętów własnych Abonenta, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.
  2. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Sprzętach własnych jednocześnie.
 7. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018  r.
 8. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO.
 9. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Regulaminu Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 2 marca 2017 r. oraz odpowiednich Regulaminów Promocji.

Regulamin Promocji:
nc+ GO dla Klientów Orange posiadających dostęp do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakietu Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+

 1. Organizator Promocji: CANAL+ S.A. (CANAL+)
 2. Partner: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
 3. Nazwa Promocji: nc+ GO dla klientów Orange posiadających dostęp do kanałów CANAL+ lub Pakietów Universe+, Pakietu Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ (Promocja).
 4. Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa w ramach Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange albo Umowa w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange (dalej: Umowa), Regulamin Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange z dnia 22.12.2014 r. albo Regulamin Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange z dnia 24 października 2016 r. (dalej: Regulamin), Cennik – Zestawienie opłat i usług świadczonych w ramach Oferty wspólnej CANAL+ S.A. i Cyfrowego Domu sp. z o.o. dla Klientów Orange albo Cennik – Zestawienia opłat i usług świadczonych w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange z dnia 24 października 2016 r. (dalej: Cennik), Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 1 marca 2017 r., Regulamin Promocji „Extra HD - Orange”, Regulamin Promocji „Świat HD – Orange”.
 5. Opis Promocji:Promocja w ramach Oferty CANAL+ S.A. dla Klientów Orange. Promocja umożliwia Abonentowi posiadającemu dostęp do kanałów CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport2, CANAL+ Discovery, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Family, CANAL+ 1 lub Pakietów Universe+, Pakietu Extra+, Opcji dodatkowej Extra+ lub korzystającemu z Promocji „Extra HD - Orange” lub Promocji „Świat HD – Orange” w ramach dotychczasowej Umowy bezpłatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Sprzętach własnych Abonenta rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Sprzętów własnych Abonenta.
 6. Sprzęt:
  1. W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować u Dostawcy usług do 4 (czterech) Sprzętów własnych Abonenta, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.
  2. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Sprzętach własnych jednocześnie.
 7. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018  r.
 8. Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO.
 9. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia: Regulaminu, Umowy, Cennika, Regulaminu Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 2 marca 2017 r., oraz odpowiednich Regulaminów Promocji.