ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW NC+ GO I NC+GO TV

Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+ GO TV z dnia 6.11.2020 r.

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z usług nc+ GO i nc+ GO TV począwszy od 6 listopada 2020 r.

2.         Dostawca usług świadczy usługi objęte niniejszymi Szczegółowymi Warunkami na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach, Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. albo Regulaminie świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji.

3.         Usługi objęte niniejszymi Szczegółowymi Warunkami polegają na udostępnianiu przez Dostawcę usług treści cyfrowych w oparciu o indywidualne rekomendacje, dostępnych na indywidualne żądanie Abonenta lub udostępnianych w czasie rzeczywistym, świadczonych z wykorzystaniem Sprzętu lub urządzenia Abonenta (w szczególności komputer lub urządzenie mobilne; dalej: Urządzenie) w oparciu o ceny/Opłaty akceptowane przez Abonenta w ramach usługi, o ile takie płatności występują, na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach. W usługach dostępne są m.in. Pojedyncze treści, o których mowa w Rozdziale IV poniżej.

4.         Istotą usług jest ciągła aktualizacja udostępnianych treści cyfrowych mająca na celu podniesienie atrakcyjności usług.

5.         Usługi posiadają licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i są dostępne dla Abonentów logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim adresem IP, chyba że w opisie treści cyfrowych wyraźnie wskazano inne terytorium.

6.         Usługa nc+ GO dostępna jest również dla Abonentów logujących się z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści („Rozporządzenie online portability”).

7.         Dostępność usługi nc+ GO dla Abonenta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części, zgodnie z przepisami Rozporządzenia online portability.

8.         Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i usług oferowanych w ramach niniejszych Szczegółowych Warunków.

9.         W ramach usług nc+ GO i nc+GO TV, Dostawca usług zapewnia Abonentowi dostęp do:

1)         aktualnej listy treści cyfrowych dostępnych w ramach usług,

2)         dokumentów związanych ze świadczonymi usługami (dalej: Dokumenty),

3)         informacji o wysokości cen/Opłat związanych z procesem korzystania przez Abonenta z usług, o ile takie płatności występują.

10.      Przed skorzystaniem z usług, Abonent zobowiązany jest zapoznać się z Dokumentami oraz informacją o wysokości cen/Opłat związanych z korzystaniem z usług, o ile takie płatności występują.

11.      Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą jakość usług świadczonych z wykorzystaniem transmisji danych spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Abonenta bądź dostawcy usług transmisji danych, z których Abonent korzysta. W szczególności Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług transmisji danych. Koszty transmisji danych obciążają Abonenta, stosownie do umów zawartych przez Abonenta z podmiotem świadczącym usługę transmisji danych.

12.      Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony dostępne są w usługach.

13.      Obowiązkiem Abonenta jest sprawdzenie przed skorzystaniem z usług czy posiadany przez niego Sprzęt/Urządzenie spełnia wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usług, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z usług, kontakt z Dostawcą usług.

14.      Dostawca usług zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych oraz modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności w usługach.

15.      Abonenci korzystający z usług CANAL+ Polska S.A. w oparciu o wzorce umowne byłej spółki Canal+ Cyfrowy S.A. nie są uprawnieni do korzystania z usług nc+ GO i nc+ GO TV na zasadach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach.

 

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dotyczące usługi nc+ GO

1.         Warunkiem korzystania z usługi nc+ GO jest spełnianie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami korzystania z usługi nc+ GO są:

1)         posiadanie statusu Abonenta Dostawcy usług,

2)         korzystanie przez Abonenta z Urządzenia technicznie przystosowanego do korzystania z usługi, zgodnie z wymaganiami dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Dostawcy usług,

3)         korzystanie przez Abonenta na mocy obowiązującej Umowy z oferty umożliwiającej dostęp do usługi,

4)         zapewnienie przez Abonenta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD,

5)         zarejestrowanie w usłudze Urządzenia, na którym będzie możliwe korzystanie z usługi,

6)         dla korzystania z usługi nc+ GO za pomocą Urządzenia mobilnego niezbędne jest pobranie i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji dostępnej w serwisach dystrybucji (odpowiednio z App Store, Google Play lub Windows Phone Store) w zależności od modelu Urządzenia,

7)         dla korzystania z usługi nc+ GO za pomocą pozostałych Urządzeń (w szczególności komputer) niezbędne jest zalogowanie się Abonenta na stronie internetowej ncplusgo.pl lub na innej stronie internetowej Dostawcy usług dedykowanej do świadczenia usługi. Korzystanie z niektórych funkcjonalności usługi będzie możliwe po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji oraz zainstalowaniu niezbędnych kodeków i plug-in w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

2.         Dostawca usług będzie wykorzystywał podany przez Abonenta adres e-mail Abonenta do celu Aktywacji usług.

3.         W trakcie kolejnego skorzystania z usługi, w celu uniknięcia wpisywania hasła niezbędnego do zalogowania, usługa umożliwia zapamiętanie loginu i hasła. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony loginu oraz hasła, w szczególności do nieudostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła i loginu.

4.         Usługa nc+ GO ma charakter subsydiarny do Usług telewizyjnych objętych Umową. Zakres usług, z których Abonent może korzystać w usłudze nc+ GO uzależniony jest od zakresu Usług telewizyjnych z jakich Abonent korzysta w ramach Umowy, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji oraz ograniczeń licencyjnych.

5.         Z uwagi na ograniczenia licencyjne, na niektórych kanałach udostępnianych w usłudze nc+ GO mogą występować czasowe ograniczenia dostępności wybranych audycji.

6.         W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować jedno Urządzenie, na którym będzie korzystał z usługi nc+ GO, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.

7.         W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na jednym Urządzeniu jednocześnie, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.

8.         Abonent ma możliwość dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych w ramach usługi nc+ GO Urządzeń. Zasady dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych Urządzeń dostępne są w menu usługi.

 

Rozdział III. Postanowienia szczegółowe dotyczące usługi nc+ GO TV

1.         Warunkiem korzystania z usługi nc+ GO TV jest spełnienie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami korzystania z usługi nc+ GO TV są:

1)         posiadanie statusu Abonenta Dostawcy usług,

2)         korzystanie przez Abonenta ze Sprzętu technicznie przystosowanego do korzystania z usługi nc+ GO TV, zgodnie z wymaganiami dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Dostawcy usług,

3)         korzystanie przez Abonenta z oferty umożliwiającej dostęp do usługi nc+ GO TV,

4)         podłączenie przez Abonenta Sprzętu do Internetu,

5)         zapewnienie przez Abonenta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD.

2.         Usługa nc+ GO TV polega na udostępnianiu przez Dostawcę usług audiowizualnych usług medialnych dostępnych w modelu na żądanie, świadczonych za pośrednictwem Sprzętu. Usługa nc+ GO TV ma charakter subsydiarny do Usług telewizyjnych objętych Umową, tj. zakres usług na żądanie dostępnych dla Abonenta w usłudze nc+ GO TV, zależny jest każdorazowo od zakresu usług objętych Umową.

3.         Usługa nc+ GO TV dostępna jest za pośrednictwem niektórych modeli Sprzętu (Dekodera), po podłączeniu Sprzętu do Internetu. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych modeli Sprzętu, dostępne są w instrukcji obsługi Sprzętu, na stronie internetowej Dostawcy usług i w Biurze Obsługi Klienta. Nie jest możliwe korzystanie z usługi nc+ GO TV na Sprzęcie własnym Abonenta oraz na modułach CAM.

4.         Obowiązkiem Abonenta, zainteresowanego skorzystaniem z usługi nc+ GO TV, jest sprawdzenie czy Sprzęt, z którego korzysta, spełnia wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usługi nc+ GO TV, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z usługi, kontakt z Dostawcą usług.

 

Rozdział IV. Postanowienia szczegółowe dotyczące Pojedynczych treści

1.         Niniejszy Rozdział dotyczy Pojedynczych treści udostępnianych w ramach usług nc+ GO i nc+ GO TV.

2.         Ilekroć w niniejszych Szczegółowych Warunkach użyto podanych poniżej wyrażeń, należy je rozumieć w następującym znaczeniu:

1)         Pojedyncza treść – pojedyncza treść cyfrowa; audiowizualna usługa medialna świadczona w  modelu na żądanie;

2)         Aktywacja Pojedynczej treści – umożliwienie dostępu do Pojedynczej treści na Czas Korzystania;

3)         Czas Korzystania – 48 godzin od momentu Aktywacji Pojedynczej treści, nie dłużej jednak niż do upływu Okresu Dostępności;

4)         Okres Dostępności – okres, na jaki Pojedyncza treść udostępniana jest przez Dostawcę usług.

3.         Dostawca usług udostępnia Pojedyncze treści Abonentowi na Czas Korzystania.

4.         Pojedyncze treści dostępne są w usługach przez Okres Dostępności. Informacja o Okresie Dostępności Pojedynczej treści dostępna jest w usłudze oraz w Biurze Obsługi Klienta.

5.         W przypadku, gdy Okres Dostępności Pojedynczej treści jest krótszy niż 48 godzin, to Czas Korzystania skraca się odpowiednio do upływu Okresu Dostępności Pojedynczej treści z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału.

6.         Niemożliwa jest Aktywacja danej Pojedynczej treści w ciągu 4 godzin przed końcem jej Okresu Dostępności.

7.         Dostawca usług zastrzega sobie prawo zmiany Okresu Dostępności Pojedynczej treści oraz chwilowego braku Pojedynczej treści w usłudze w związku z jej aktualizacją.

8.         Od momentu Aktywacji Pojedynczej treści, Abonent może wielokrotnie z niej korzystać przez Czas Korzystania.

 

Rozdział V. Opłaty

1.         Usługa nc+ GO TV świadczona jest na rzecz Abonentów bez dodatkowych Opłat.

2.         Abonent uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z usługi nc+ GO w wymiarze do 3 godzin w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji. Abonent chcący skorzystać z usługi nc+ GO w wymiarze przewyższającym 3 godziny w miesiącu kalendarzowym uprawniony jest do dokonania zakupu dodatkowego czasu korzystania z usługi na zasadach określonych w odrębnych Szczegółowych Warunkach lub Warunkach Promocji, o ile Dostawca usług udostępni taką możliwość.

3.         Niewykorzystany przez Abonenta w danym miesiącu kalendarzowym czas korzystania z usługi nc+ GO nie przechodzi na następny miesiąc.

4.         Czas korzystania z usługi nc+ GO zliczany jest odrębnie dla każdego Urządzenia, na którym Abonent korzysta z usługi, a następnie sumowany, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Szczegółowych Warunków lub Warunków Promocji.

5.         Do czasu korzystania z usługi nc+ GO nie wlicza się czasu korzystania z Pojedynczych treści.

6.         Wysokość Opłat za Pojedyncze treści wskazana jest każdorazowo w opisie danej Pojedynczej treści, w usłudze, w której jest ona dostępna.

7.         Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłat za korzystanie z Pojedynczych treści w wysokości określonej dla każdej z nich w usłudze, w której Pojedyncza treść jest udostępniana. Informacja dotycząca wysokości Opłat dostępna jest również w Biurze Obsługi Klienta.

8.         Abonent zobowiązany jest zapoznać się z informacją o Opłatach za Aktywację Pojedynczej treści przed skorzystaniem z niej.

9.         Każdorazowa Aktywacja Pojedynczej treści oznacza zgodę Abonenta na obciążenie go Opłatą zgodnie z informacją umieszczoną w usłudze, w której dana Pojedyncza treści jest udostępniana.

10.      Opłaty za korzystanie z Pojedynczych treści w danym Okresie rozliczeniowym, zostaną uwzględnione w kolejnym wystawionym Dokumencie Płatniczym.

11.      Dostawca usług zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych funkcjonalności, korzystanie z których może się wiązać z ponoszeniem dodatkowych Opłat.

12.      Opłaty abonamentowe za usługi cykliczne (w szczególności: Pakiety, Opcje dodatkowe, Kolekcje VOD), w ramach których treści udostępniane są m.in. w usługach nc+ GO lub nc+ GO TV, naliczane są zgodnie z Umową, Cennikiem, odrębnymi Szczegółowymi Warunkami, Warunkami Promocji.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

1.         Dostawca usług zastrzega sobie prawo do odmowy Aktywacji usług objętych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami w przypadku zalegania przez Abonenta z Opłatami z tytułu korzystania z usług do czasu uregulowania Opłat.

2.         Możliwość korzystania z usług objętych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami ograniczona jest wyłącznie do celów wprost określonych w Regulaminie, niniejszych Szczegółowych Warunkach. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę usług korzystania z usług w sposób nieobjęty dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w zakresie możliwości obciążenia Abonenta karą umowną z tytułu nieuprawnionego korzystania z usług Dostawcy usług.

3.         Treści udostępniane w usługach nc+ GO i nc+ GO TV chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest tylko do dozwolonego własnego użytku osobistego i nie mogą być one rozpowszechniane (w tym publicznie), przetwarzane, kopiowane, utrwalane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane niezgodnie z prawem.

4.         Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5.         W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, Regulaminu, Cennika, odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.         Reklamacje związane z procesem świadczenia usług rozstrzygane będą na zasadach określonych w Regulaminie.

7.         Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 6 listopada 2020 r.

 

Warunki Promocji:

nc+ GO dla Abonentów nie posiadających dostępu do Pakietów: Universe+/ Optimum+/ Extra+ lub Opcji dodatkowych: Extra+/ CANAL+/ CANAL+ (6)/ CANAL+ (6) LIVE

1.         Organizator Promocji: Dostawca usług.

2.         Nazwa Promocji: nc+ GO dla Abonentów nie posiadających dostępu do Pakietów: Universe+/ Optimum+/ Extra+ lub Opcji dodatkowych: Extra+/ CANAL+/ CANAL+ (6)/ CANAL+ (6) LIVE (Promocja).

3.         Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. albo Regulamin świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r., Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r., Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+ GO TV z dnia 6 listopada 2020 r., Szczegółowe Warunki/Warunki Promocji dotyczące oferty Dostawcy usług, z której korzysta Abonenta.

4.         Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi, nieposiadającemu w ramach Umowy dostępu do Pakietów: Universe+/ Optimum+/ Extra+ lub Opcji dodatkowych: Extra+/ CANAL+/ CANAL+ (6)/ CANAL+ (6) LIVE (w ramach Pakietu lub Opcji dodatkowej), płatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze powyżej 3 godzin a do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym w cenie 4,99 zł/mies. na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Urządzeniach, rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Urządzeń.

5.         Urządzenia:

1)         W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować do czterech Urządzeń, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.

2)         W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Urządzeniach jednocześnie.

6.         Okres obowiązywania Promocji: od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.

7.         Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO lub w Biurze Obsługi Klienta.

8.         Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej.

 

Warunki Promocji:

nc+ GO dla Abonentów posiadających dostęp do Pakietów: Universe+/ Optimum+/ Extra+ lub Opcji dodatkowych: Extra+/ CANAL+/ CANAL+ (6)/ CANAL+ (6) LIVE

1.         Organizator Promocji: Dostawca usług.

2.         Nazwa Promocji: nc+ GO dla Abonentów posiadających dostęp do Pakietów: Universe+/ Optimum+/ Extra+ lub Opcji dodatkowych: Extra+/ CANAL+/ CANAL+ (6)/ CANAL+ (6) LIVE (Promocja).

3.         Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. albo Regulamin świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r., Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r., Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+ GO TV z dnia 6 listopada 2020 r., Szczegółowe Warunki/Warunki Promocji dotyczące oferty Dostawcy usług, z której korzysta Abonenta.

4.         Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi, posiadającemu w ramach Umowy dostęp do Pakietu: Universe+/ Optimum+/ Extra+ lub Opcji dodatkowej: Extra+/ CANAL+/ CANAL+ (6)/ CANAL+ (6) LIVE (w ramach Pakietu lub Opcji dodatkowej), bezpłatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Urządzeniach, rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Urządzeń.

5.         Urządzenia:

1)         W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować do czterech Urządzeń, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.

2)         W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Urządzeniach jednocześnie.

6.         Okres obowiązywania Promocji: od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.

7.         Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO lub w Biurze Obsługi Klienta.

8.         Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej.

 

Warunki Promocji:

nc+ GO dla Abonentów posiadających dostęp do Pakietu VIP+ Max lub VIP+ Max 4K

1.         Organizator Promocji: Dostawca usług.

2.         Nazwa Promocji: nc+ GO dla Abonentów posiadających dostęp do Pakietu VIP+ Max lub VIP+ Max 4K (Promocja).

3.         Dokumenty dotyczące Promocji: Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. albo Regulamin świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r., Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r., Szczegółowe Warunki świadczenia usług nc+ GO i nc+ GO TV z dnia 6 listopada 2020 r., Szczegółowe Warunki/Warunki Promocji dotyczące oferty Dostawcy usług, z której korzysta Abonenta.

4.         Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi, posiadającemu w ramach Umowy dostęp do Pakietu VIP+ Max lub VIP+ Max 4K, bezpłatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze do 744 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Urządzeniach, rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Urządzeń.

5.         Urządzenia:

1)         W ramach jednej Umowy Abonent może zarejestrować do czterech Urządzeń, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.

2)         W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Urządzeniach jednocześnie.

6.         Okres obowiązywania Promocji: od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.

7.         Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO lub w Biurze Obsługi Klienta.

8.         Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 powyżej.

 

 

Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 6.11.2020 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z usługi nc+ GO począwszy od 6 listopada 2020 r., dla Klientów Orange Polska S.A. będących stroną umowy o świadczenie usług zawartej z CANAL+ Polska S.A. (dawniej: ITI Neovision S.A.).

2.         CANAL+ Polska S.A. (dalej: CANAL+ Polska) świadczy usługę objętą niniejszym Regulaminem Szczegółowych Warunków na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków oraz dokumentach dotyczących oferty CANAL+ Polska dla Klientów Orange, z której korzysta Abonent.

3.         Usługa nc+ GO polega na udostępnianiu przez CANAL+ Polska treści cyfrowych w oparciu o indywidualne rekomendacje, dostępnych na indywidualne żądanie Abonenta lub udostępnianych w czasie rzeczywistym, świadczonych z wykorzystaniem urządzenia Abonenta, w szczególności komputera lub urządzenia mobilnego (dalej: Urządzenie) w oparciu o ceny/Opłaty akceptowane przez Abonenta w ramach usługi, o ile takie płatności występują, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków. W usłudze dostępne są m.in. Pojedyncze treści, o których mowa w Rozdziale III poniżej.

4.         Istotą usługi jest ciągła aktualizacja udostępnianych treści cyfrowych mająca na celu podniesienie atrakcyjności usługi.

5.         CANAL+ Polska będzie wykorzystywała podany przez Abonenta adres e-mail Abonenta do celu Aktywacji usług.

6.         Usługa posiada licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i jest dostępna dla Abonentów logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim adresem IP, chyba że w opisie treści cyfrowych wyraźnie wskazano inne terytorium.

7.         Usługa dostępna jest również dla Abonentów logujących się z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści („Rozporządzenie online portability”).

8.         Dostępność usługi dla Abonenta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części, zgodnie z przepisami Rozporządzenia online portability.

9.         CANAL+ Polska zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i usług oferowanych w ramach niniejszego Regulaminu Szczegółowych Warunków.

10.      W ramach usługi nc+ GO, CANAL+ Polska zapewnia Abonentowi dostęp do:

1)         aktualnej listy treści cyfrowych, dostępnych w ramach usługi,

2)         dokumentów związanych ze świadczoną usługą (dalej: Dokumenty),

3)         informacji o wysokości cen/Opłat związanych z procesem korzystania przez Abonenta z usług, o ile takie płatności występują.

11.      Przed skorzystaniem z usługi, Abonent zobowiązany jest zapoznać się z Dokumentami oraz informacją o wysokości cen/Opłat związanych z korzystaniem z usługi, o ile takie płatności występują.

12.      CANAL+ Polska nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą jakość usług świadczonych z wykorzystaniem transmisji danych spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Abonenta bądź dostawcy usług transmisji danych, z których Abonent korzysta. W szczególności CANAL+ Polska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług transmisji danych. Koszty transmisji danych obciążają Abonenta, stosownie do umów zawartych przez Abonenta z podmiotem świadczącym usługę transmisji danych.

13.      Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony dostępne są w usłudze.

14.      Obowiązkiem Abonenta jest sprawdzenie przed skorzystaniem z usługi czy posiadane przez niego Urządzenie spełnia wymogi techniczne niezbędne do korzystania z usługi, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z usługi, kontakt z CANAL+ Polska.

15.      CANAL+ Polska zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych oraz modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności w usłudze.

 

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dotyczące usługi nc+ GO

1.         Warunkiem korzystania z usługi nc+ GO jest spełnianie przez Abonenta kryteriów każdorazowo określanych przez CANAL+ Polska, dostępnych na stronie internetowej serwisu nc+ GO. W szczególności warunkami korzystania z usługi nc+ GO są:

1)         posiadanie statusu Abonenta CANAL+ Polska,

2)         korzystanie przez Abonenta z Urządzenia, technicznie przystosowanego do korzystania z usługi, zgodnie z wymaganiami dostępnymi w na stronie internetowej serwisu nc+ GO,

3)         korzystanie przez Abonenta na mocy obowiązującej Umowy z oferty umożliwiającej dostęp do usługi,

4)         zapewnienie przez Abonenta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet o rzeczywistej przepustowości minimum 2Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości SD oraz 4Mbps dla treści cyfrowych odtwarzanych w rozdzielczości HD,

5)         zarejestrowanie w usłudze Urządzenia, na którym będzie możliwe korzystanie z usługi,

6)         dla korzystania z usługi nc+ GO za pomocą Urządzenia mobilnego niezbędne jest pobranie i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji dostępnej w serwisach dystrybucji (odpowiednio z App Store, Google Play lub Windows Phone Store) w zależności od modelu Urządzenia,

7)         dla korzystania z usługi  nc+ GO za pomocą pozostałych Urządzeń (w szczególności komputer) niezbędne jest zalogowanie się Abonenta na stronie internetowej ncplusgo.pl lub na innej stronie internetowej CANAL+ Polska dedykowanej do świadczenia usługi. Korzystanie z niektórych funkcjonalności usługi będzie możliwe po uprzednim pobraniu i zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji oraz zainstalowaniu niezbędnych kodeków i plug-in w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

2.         W trakcie kolejnego skorzystania z usługi, w celu uniknięcia wpisywania hasła niezbędnego do zalogowania, usługa umożliwia zapamiętanie loginu i hasła. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony loginu oraz hasła, w szczególności do nieudostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła i loginu.

3.         Usługa nc+ GO ma charakter subsydiarny do Usług telewizyjnych świadczonych przez CANAL+ Polska. Zakres usług, z których Abonent może korzystać w usłudze nc+ GO uzależniony jest od zakresu Usług telewizyjnych świadczonych przez CANAL+ Polska, z jakich Abonent korzysta w ramach umowy z CANAL+ Polska, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji oraz ograniczeń licencyjnych.

4.         Z uwagi na ograniczenia licencyjne, na niektórych kanałach udostępnianych w usłudze nc+ GO mogą występować czasowe ograniczenia dostępności wybranych audycji.

5.         W ramach jednej umowy Abonent może zarejestrować jedno Urządzenie, na którym będzie korzystał z usługi nc+ GO, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji.

6.         W ramach jednej umowy Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na jednym Urządzeniu jednocześnie, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji.

7.         Abonent ma możliwość dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych w ramach usługi nc+ GO Urządzeń. Zasady dokonywania zmian w zakresie zarejestrowanych Urządzeń dostępne są w menu usługi.

 

Rozdział III. Postanowienia szczegółowe dotyczące Pojedynczych treści

1.         Niniejszy Rozdział dotyczy Pojedynczych treści udostępnianych w ramach usługi nc+ GO.

2.         Ilekroć w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków użyto podanych poniżej wyrażeń, należy je rozumieć w następującym znaczeniu:

1)         Pojedyncza treść – pojedyncza treść cyfrowa; audiowizualna usługa medialna świadczona w modelu na żądanie;

2)         Aktywacja Pojedynczej treści – umożliwienie dostępu do Pojedynczej treści na Czas Korzystania;

3)         Czas Korzystania – 48 godzin od momentu Aktywacji Pojedynczej treści, nie dłużej jednak niż do upływu Okresu Dostępności;

4)         Okres Dostępności – okres, na jaki Pojedyncza treść udostępniana jest przez Dostawcę usług.

3.         CANAL+ Polska udostępnia Pojedyncze treści Abonentowi na Czas Korzystania.

4.         Pojedyncze treści dostępne są w usłudze nc+ GO przez Okres Dostępności. Informacja o Okresie Dostępności Pojedynczej treści dostępna jest w usłudze oraz w Biurze Obsługi Klienta.

5.         W przypadku, gdy Okres Dostępności Pojedynczej treści jest krótszy niż 48 godzin, to Czas Korzystania skraca się odpowiednio do upływu Okresu Dostępności Pojedynczej treści, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału.

6.         Niemożliwa jest Aktywacja danej Pojedynczej treści w ciągu 4 godzin przed końcem jej Okresu Dostępności.

7.         CANAL+ Polska zastrzega sobie prawo zmiany Okresu Dostępności Pojedynczej treści oraz chwilowego braku Pojedynczej treści w usłudze w związku z jej aktualizacją.

8.         Od momentu Aktywacji Pojedynczej treści, Abonent może wielokrotnie z niej korzystać przez Czas Korzystania.

 

Rozdział IV. Opłaty

1.         Abonent uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z usługi nc+ GO w wymiarze do 3 godzin w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji. Abonent chcący skorzystać z usługi nc+ GO w wymiarze przewyższającym 3 godziny w miesiącu kalendarzowym uprawniony jest do dokonania zakupu dodatkowego czasu korzystania z usługi na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach Szczegółowych Warunków, Regulaminach Promocji, o ile CANAL+ Polska udostępni taką możliwość.

2.         Niewykorzystany przez Abonenta w danym miesiącu kalendarzowym czas korzystania z usługi nc+ GO nie przechodzi na następny miesiąc.

3.         Czas korzystania z usługi nc+ GO zliczany jest odrębnie dla każdego Urządzenia, na którym Abonent korzysta z usługi, a następnie sumowany, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminów Szczegółowych Warunków, Regulaminów Promocji.

4.         Do czasu korzystania z usługi nc+ GO nie wlicza się czasu korzystania z Pojedynczych treści.

5.         Wysokość Opłat za Pojedyncze treści wskazana jest każdorazowo w opisie danej Pojedynczej treści, w usłudze nc+ GO.

6.         Abonent zobowiązany jest do uiszczania Opłat za korzystanie z Pojedynczych treści w wysokości określonej dla każdej z nich w usłudze nc+ GO. Informacja dotycząca wysokości Opłat dostępna jest również w Biurze Obsługi Klienta.

7.         Abonent zobowiązany jest zapoznać się z informacją o Opłatach za Aktywację Pojedynczej treści przed skorzystaniem z niej.

8.         Każdorazowa Aktywacja Pojedynczej treści oznacza zgodę Abonenta na obciążenie go Opłatą zgodnie z informacją umieszczoną w usłudze nc+ GO.

9.         Opłaty za korzystanie z Pojedynczych treści w danym Okresie rozliczeniowym, zostaną uwzględnione w kolejnym wystawionym Dokumencie Płatniczym

10.      CANAL+ Polska zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych funkcjonalności, korzystanie z których może się wiązać z ponoszeniem dodatkowych Opłat.

11.      Opłaty abonamentowe za usługi cykliczne (w szczególności: Pakiety, Opcje Dodatkowe, kolekcje VOD), w ramach których treści udostępniane są m.in. w usłudze nc+ GO, naliczane są zgodnie z dokumentami dotyczącymi oferty CANAL+ Polska dla Klientów Orange, z której korzysta Abonent.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

1.         CANAL+ Polska zastrzega sobie prawo do odmowy Aktywacji usługi nc+ GO w przypadku zalegania przez Abonenta z Opłatami z tytułu korzystania z usług CANAL+ Polska do czasu uregulowania Opłat.

2.         Możliwość korzystania z usługi nc+ GO ograniczona jest wyłącznie do celów wprost określonych w niniejszym Regulaminie Szczegółowych Warunków oraz w dokumentach dotyczących oferty CANAL+ Polska dla Klientów Orange, z której korzysta Abonent. W przypadku stwierdzenia przez CANAL+ Polska korzystania z usług w sposób nieobjęty dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie będą miały postanowienia regulaminu oferty obowiązującego Abonenta, w zakresie możliwości obciążenia Abonenta karą umowną z tytułu nieuprawnionego korzystania z usług CANAL+ Polska.

3.         Treści udostępniane w usłudze nc+ GO chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest tylko do dozwolonego własnego użytku osobistego i nie mogą być one rozpowszechniane (w tym publicznie), przetwarzane, kopiowane, utrwalane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane niezgodnie z prawem.

4.         Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5.         W nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Szczegółowy Warunków kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów dotyczących oferty CANAL+ Polska dla Klientów Orange, z której korzysta Abonent oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.         Reklamacje związane z procesem świadczenia usługi rozstrzygane będą na zasadach określonych w regulaminie oferty obowiązującym Abonenta.

7.         Niniejszy Regulamin Szczegółowych Warunków wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2020 r.

 

 

Regulamin Promocji:

nc+ GO dla Klientów Orange nie posiadających dostępu do kanałów CANAL+ lub Pakietów: Universe+, Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+

1.         Organizator Promocji: CANAL+ Polska S.A. (CANAL+ Polska).

2.         Partner: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

3.         Nazwa Promocji: nc+ GO dla Klientów Orange nie posiadających dostępu do kanałów CANAL+ lub Pakietów: Universe+, Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+  (Promocja).

4.         Dokumenty dotyczące Promocji: Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 6.11.2020 r. oraz dokumenty dotyczące oferty CANAL+ Polska dla Klientów Orange, z której korzysta Abonent.

5.         Opis Promocji: Promocja dla Abonentów korzystających z ofert CANAL+ Polska dla Klientów Orange. Promocja umożliwia Abonentowi nie posiadającemu dostępu do kanałów CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport2, CANAL+ Discovery, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Family, CANAL+ 1, Pakietów: Universe+, Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+, ani nie korzystającemu z Promocji „Extra HD - Orange” lub Promocji „Świat HD – Orange” w ramach umowy z CANAL+ Polska, bezpłatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze do 20 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Urządzeniach, rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Urządzeń.

6.         Urządzenia:

1)         W ramach jednej umowy z CANAL+ Polska, Abonent może zarejestrować do czterech Urządzeń, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.

2)         W ramach jednej umowy z CANAL+ Polska, Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Urządzeniach jednocześnie.

7.         Okres obowiązywania Promocji: od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.

8.         Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO.

9.         Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 4 powyżej.

 

 

Regulamin Promocji: 

nc+ GO dla Klientów Orange posiadających dostęp do kanałów CANAL+ lub Pakietów: Universe+, Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+

1.         Organizator Promocji: CANAL+ Polska S.A. (CANAL+ Polska).

2.         Partner: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

3.         Nazwa Promocji: nc+ GO dla Klientów Orange posiadających dostęp do kanałów CANAL+ lub Pakietów: Universe+, Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ (Promocja).

4.         Dokumenty dotyczące Promocji: Regulamin Szczegółowych Warunków świadczenia usługi nc+ GO dla Klientów Orange z dnia 6.11.2020 r. oraz dokumenty dotyczące oferty CANAL+ Polska dla Klientów Orange, z której korzysta Abonent.

5.         Opis Promocji: Promocja dla Abonentów korzystających z ofert CANAL+ Polska dla Klientów Orange. Promocja umożliwia Abonentowi posiadającemu dostęp do kanałów CANAL+, CANAL+ Sport, CANAL+ Sport2, CANAL+ Discovery, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, CANAL+ Family, CANAL+ 1, Pakietów: Universe+, Extra+ lub Opcji dodatkowej Extra+ lub korzystającemu z Promocji „Extra HD - Orange” lub Promocji „Świat HD – Orange” w ramach umowy z CANAL+ Polska, bezpłatne korzystanie z usługi nc+ GO w wymiarze do 100 godzin w miesiącu kalendarzowym na wszystkich zarejestrowanych przez Abonenta Urządzeniach, rozumianym jako łączny czas odtwarzania treści cyfrowych za pomocą każdego z zarejestrowanych Urządzeń.

6.         Urządzenia:

1)         W ramach jednej umowy z CANAL+ Polska, Abonent może zarejestrować do czterech Urządzeń, na których będzie korzystał z usługi nc+ GO.

2)         W ramach jednej umowy z CANAL+ Polska, Abonent może korzystać z usługi nc+ GO maksymalnie na dwóch Urządzeniach jednocześnie.

7.         Okres obowiązywania Promocji: od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów.

8.         Szczegółowa zawartość usług: na stronie internetowej serwisu nc+ GO.

9.         Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 4 powyżej.